Lekòl Piblik Jefferson County yo 2015-2016 Kalandriye

Kalandriye JCPS pou ane lekòl 2015-2016

Enfòmasyon enpòtan konsènan ane lekòl la pou ane eskolè pou ane akademik 2015-2016 la ki nan lis chronologically. Rele lekòl pitit ou a pou konfime èdtan ak orè yo.

Out

Out 12, 2015: Premye jou lekòl

Septanm

7 septanm 2015: Jou travay Labor Day (pa gen lekòl)

Oktòb

Oktòb 2-6, 2015: Pa gen lekòl

Novanm

Novanm 2-3, 2015: Pa gen lekòl
Novanm 25-27, 2015: Thanksgiving Break (pa gen okenn lekòl)

Desanm & Janvye

21 desanm, 2015-1 janvye 2016: Vakans ivè (pa gen lekòl) Kan ivè pou timoun
18 janvye 2016: Martin Luther King Jr. Holiday (pa gen lekòl)

fevriye

Avril

Avril 4-8, 2016: Vakans prentan (pa gen okenn lekòl) Lide Prentan Kan Prentan

Me

Me 6, 2016: Pa gen lekòl
17 me 2016: Pa gen lekòl

Jen

Jen 6, 2016: Dènye jou lekòl

Woot! Ete!